Jaké jsou nejběžnější formy duševního vlastnictví?

By | 17 září, 2021

Duševní vlastnictví (IP) označuje inovace mysli, jako jsou vynálezy, vědecká a kreativní díla, vzory a značky, názvy a podobnosti používané v obchodním světě. Celá IP je chráněna různými zákony, které existují na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Zákony existují pro patenty, ochranné známky, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství a další.

Co je to patent?

Patent je absolutní právo udělené pro vynález, výrobek nebo metodu, která obecně nabízí nový způsob, jak něco udělat, nebo navrhuje nové specializované řešení problému. K získání patentu musí být metodické informace o vynálezu zveřejněny v patentové přihlášce. Proces získání patentu je složitý. Pokud máte zájem o získání patentu, musíte nejprve navštívit tuto webovou stránku: Americký úřad pro patenty a ochranné známky. Jakmile porozumíte tomuto procesu a souvisejícím zákonům, můžete požádat o patent. Mějte však na paměti, že se jedná o složitý proces a využití právníka, který se specializuje na patenty, je tím nejlepším způsobem.

Co jsou autorská práva?

Autorské právo je právní termín používaný k ilustraci práv, která mají tvůrci ke svým literárním a uměleckým dílům. Umělecká díla chráněná autorskými právy sahají od knih, hudby, obrazů, soch, filmů, počítačových programů, databází, reklam, map, technických kreseb a dalších. Autorská práva nejsou složitou IP žádostí a většina lidí může snadno vyplnit formulář a odeslat svou práci. Navštivte online Úřad pro autorská práva, kde se dozvíte vše potřebné k podání žádosti o autorská práva, včetně poplatků, co je třeba odeslat atd.: Úřad pro autorská práva USA.

Co je ochranná známka?

Ochranná známka je znak, který odlišuje zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiných podniků. Ochranné známky jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Ochranu ochranné známky lze získat registrací, vyplněním přihlášky prostřednictvím úřadu pro ochranné známky a zaplacením požadovaných poplatků. Web je stejný jako pro patenty.

Co je servisní značka?

Značka služby je bod, který rozlišuje mezi službami. Podniky používají značky služeb k propojení a odlišení svých služeb od ostatních služeb ve stejné oblasti. Servisní značky se skládají z písmen, slov, symbolů a dalších zařízení, která pomáhají spotřebitelům identifikovat původ nebo zdroj konkrétní služby. Registraci lze dokončit v americkém patentovém a známkovém úřadu.

Co je to obchodní tajemství?

Uniform Trade Secrets Act („UTSA“) klasifikuje obchodní tajemství jako: informace, včetně vzorce, vzoru, složení, programu, zařízení, metody, techniky nebo postupu, které poskytují nezávislou ekonomickou hodnotu. Tato tajemství jsou buď hmatatelná nebo výhružná a obecně nejsou známá nebo snadno odhalitelná jinými osobami, které mohou získat peněžní hodnotu z jejich zveřejnění nebo použití; a je ohniskem úsilí, které je za daných okolností logické pro zachování jeho utajení. Existují dvě základní situace, ve kterých je získání použití obchodního tajemství nezákonné. Pokud je obchodní tajemství získáno nezákonně nebo pokud dojde k porušení důvěry, existuje právní případ. Obchodní tajemství lze získat legálně, například soukromé objevování, reverzní inženýrství a neúmyslné zveřejnění. Pokud držitel obchodního tajemství nepřijme přiměřená ochranná opatření, může k tomu dojít. Zneužití obchodního tajemství je považováno za formu nekalé soutěže. Zpětné inženýrství je často omezené, jak se objevuje v počítačových programech.

Co je průmyslový design?

Právo průmyslového designu je právo duševního vlastnictví, které chrání vizuální design objektů, které nejsou čistě funkční. Průmyslový design spočívá ve vytvoření modelu, vzoru nebo kompozice vzoru nebo barvy nebo permutaci vzoru a barvy v trojrozměrné formě, která obsahuje estetickou hodnotu. Průmyslovým vzorem může být dvojrozměrný nebo trojrozměrný prototyp používaný k výrobě výrobku, průmyslového zboží nebo řemesla.

Co je Trade Dress?

Komerční oblečení je právní termín, který obvykle odkazuje na vlastnosti vyobrazení výrobku nebo jeho obalu nebo designu budovy, což znamená původ výrobku pro spotřebitele.

Co je to fair use?

Spravedlivé použití je jakékoli kopírování materiálu chráněného autorskými právy, které bylo provedeno částečně a které mění účel, například komentování, vytváření díla chráněného autorskými právy, jeho poškozování nebo jeho zveřejňování. Taková použití mohou být prováděna bez svolení držitele autorských práv. Fair use je obrana proti tvrzení o porušení autorských práv.

Komentáře a kritika

Pokud okomentujete nebo kritizujete knihu chráněnou autorským právem, recenzi knihy nebo platnou recenzi, zásady spravedlivého použití lze pro dosažení vašeho cíle zopakovat.

Jedná se o nejběžnější formy duševního vlastnictví. Pokud se rozhodnete, že něco, co jste vytvořili, spadá do jedné z kategorií v tomto článku, musíte dílo nebo produkt zaregistrovat. Ujistěte se, že to, co registrujete, není stejné jako to, co již zaregistroval někdo jiný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *